هاست اقتصادی (ابری)

IR-HW100MB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 100 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW200MB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 200 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW500MB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW1GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW2GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW5GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW7.5GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 7500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW10GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW15GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 15000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
IR-HW20GB

ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
7 روز گارانتی برگشت وجه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل

 • 20000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل